0900-9203 (€ 0,45 pm)
0

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN DOOR TUSSENKOMST VAN DE NATIONALE THEATERKASSA B.V.
 

 • Artikel 1: definities en algemeen
 • Artikel 2: informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
 • Artikel 3: totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 4: prijzen en betalingen
 • Artikel 5: waard cheques
 • Artikel 6: tickets
 • Artikel 7: afgelaste of verschoven evenementen
 • Artikel 8: aansprakelijkheid
 • Artikel 9: intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 10: diversen
 • Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1 definities en algemeen
1.1       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Arrangement(en): een aanvullend aanbod naast het Ticket, dat door een derde wordt aangeboden, waarvoor Nationale Theaterkassa bemiddelt;
Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum, waaronder, doch niet beperkt tot, een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
Klant: de partij die de reservering bij Nationale Theaterkassa plaatst;
Nationale Theaterkassa: De Nationale Theaterkassa B.V., gevestigd te (2611 CA) Delft aan de Korte Geer 1 G. Handelen onder de afkorting van haar naam, 'NTK' en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24199824;
Locatie: de plaats waar het evenement plaatsvindt;
Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de Organisator of de aanbieder van een Arrangement met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een Evenement of een Arrangement;
Ticket: het elektronische (ook wel "e-Ticket” of "Ticketdirect”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement;
Website: www.ntk.nl.

1.2     De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij NTK producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst NTK uitdrukkelijk van de hand.
1.3     De Klant maakt een reservering bij NTK voor een Evenement en/of een Arrangement. NTK brengt dan een Overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van het door de Klant gekozen Evenement respectievelijk de aanbieder van het Arrangement. NTK bemiddelt slechts als tussenpersoon bij de uiteindelijke Overeenkomst(en) en is daarbij geen partij.
1.4     Op de overeenkomst tussen de Klant en de Organisator zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of de samenwerkingspartners. Afschriften van deze algemene voorwaarden kunnen bij de Organisator en/of houder van de Locatie of de samenwerkingspartners worden verkregen.
1.5     NTK is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde en/of gekochte Evenementen en Arrangementen. NTK is alleen verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor de correcte afhandeling van de reservering.

Artikel 2 Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleringsverzekering
2.1     Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, die door NTK aan de Klant worden verstrekt, zijn vrijblijvend en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
2.2     Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden. De Klant dient bij de telefonische reservering uitdrukkelijk de wensen bekend maken. NTK kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen uitvoering kan worden gegeven door de Organisator op Locatie.
2.3     Indien de Klant een beroep wil doen op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, kan de reservering uitsluitend telefonisch plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook internetreserveringen betreffen. De Klant dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven gebruik te willen maken van een bepaalde kortingsactie.
2.4     NTK biedt de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten ter verzekering van het annuleringsrisico voor de door bemiddeling door NTK aan de Klant verkochte Tickets op grond van de tussen de Klant en de Organisator tot stand gekomen Overeenkomst. Deze annuleringsverzekering wordt rechtstreeks door de Klant afgesloten bij Ticketplan Europe. De algemene voorwaarden van de Ticketplan Europe zijn op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd op de website www.ntk.nl/pagina/annuleringsverzekering.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1     De Klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.
3.2     De Klant zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Klant.
3.3     Indien NTK twijfelt aan de juistheid van de door de Klant verstrekte (betaal)gegevens, kan NTK contact met de Klant opnemen. Indien NTK de Klant niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan NTK de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Klant. Indien NTK twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, heeft NTK het recht om de reservering te annuleren. NTK zal zich inspannen om de Klant in voornoemde gevallen te informeren.
3.4     Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.
3.5     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat NTK, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. De Klant doet afstand van zijn recht op ontbinding na uitvoering van de dienst door NTK. Die dienst is uitgevoerd wanneer de Klant heeft betaald. Annuleren is alleen mogelijk op grond van een afgesloten annuleringsverzekering van Ticketplan Europe en onder de voorwaarden daarvan. Annuleringen dienen te allen tijde door de Klant bij Ticketplan Europe te worden ingediend.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1     De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en (II) bijkomende kosten, zoals de bespreekkosten die per Ticket in rekening worden gebracht en de transactiekosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.
4.2     De Klant betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per email aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.
4.3     Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan NTK de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
4.4     NTK zal de reservering laten vervallen indien de Klant de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.
4.5     NTK zal de Tickets aan de Klant verstrekken, zodra deze door de Organisator beschikbaar zijn gesteld. De Klant dient deze te controleren op juistheid. Indien de Klant de Tickets niet zeven dagen voor het Evenement heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met NTK.
4.6     De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.
4.7    NTK zal na de ontvangst van het entreegeld zorg dragen voor doorbetaling daarvan aan de Organisator. De betaling door de Klant aan NTK kwalificeert als een betaling door de Klant aan de Organisator van het Evenement.

Artikel 5 Waardecheques en cadeaukaarten
5.1     Betaling door de Klant met waarde-cheques en cadeaukaarten kan alleen als deze door NTK worden geaccepteerd.
5.2     NTK accepteert geen enkele aansprakelijkheid ingeval toegezonden waarde-cheques en cadeaukaarten zoek raken of niet tijdig worden bezorgd, tenzij de Klant bewijst dat dit het gevolg is van opzet/grove schuld van NTK of haar ondergeschikten.

Artikel 6 Tickets
6.1     De door NTK gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of NTK niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets.
6.2     Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal NTK en/of de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade)vergoeding.
6.3     NTK behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren.
6.4     Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement.
6.5     Ten aanzien van een elektronisch toegezonden Ticket geldt dat de Klant het Ticket, door middel van software die nodig is voor het openen en afdrukken van PDF bestanden en een daartoe geschikte printer, op een wit vel papier, formaat DIN A4, dient af te drukken.
6.6     Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

Artikel 7 Afgelaste of verschoven Evenementen
7.1     NTK is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator, dan wel door de houder van de Locatie of het Arrangement.
7.2     Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van entreegelden en de Organisator hiervoor NTK inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan NTK zijn voldaan kunnen plaatsvinden via NTK. Bij aankoop via een door NTK geautoriseerd (voor-)verkoopadres geschiedt restitutie alsdan via die partij.
7.3     NTK zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door NTK aan de Klant verleende diensten, zoals bespreekkosten en transactiekosten, nimmer worden vergoed. NTK aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1     Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van NTK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de klant bewijst dat de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van NTK of haar ondergeschikten.
8.2     De aansprakelijkheid van NTK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer NTK schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gegeven en NTK vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
8.3     NTK kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, Locatie of Arrangement.
8.4     NTK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.
8.5     NTK aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan NTK.
8.6     NTK aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan NTK.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1     Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van NTK, alsmede met betrekking tot de door NTK gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij NTK. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.2     Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement of de Locatie, berusten bij de Organisator dan wel de houder van de Locatie of het Arrangement. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende.

Artikel 10 Diversen
10.1   Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door NTK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2   Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
10.3   Eventuele klachten van Klanten naar aanleiding van een door NTK geleverde dienst dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Klantenservice van NTK, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum postzegel/email niet zal overschrijden.
10.4    De persoonsgegevens van de Klant worden door NTK in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. NTK kan deze gegevens gebruiken voor het (doen) van aanbiedingen of andere vormen van communicatie. De Klant geeft voor beide doeleinden toestemming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1  Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.
11.2   Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam.